Polityka prywatności

SAIF Centrum Medyczne
Polityka Prywatności

Celem SAIF Centrum Medyczne jest leczyć jak najlepiej, zgodnie z najlepszymi praktykami i najnowszą wiedzą medyczną.

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi wyraz troski o prywatność i bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z naszych usług – pragniemy by nasi pacjenci w pełni zrozumieli w jaki sposób przetwarzamy i chronimy ich dane osobowe.

1. Kim jesteśmy.

SAIF Centrum Medyczne oferuje kompleksową, profesjonalną opiekę medyczną opartą na rzetelnej wiedzy, wieloletnim doświadczeniu zdobytym w praktyce szpitalnej jak i codziennej praktyce lekarskiej

Użyte w poniższym dokumencie zwroty, takie jak, “SAIF Centrum Medyczne”, “Centrum Medyczne”, “Centrum” odnoszą się do “SAIF” Centrum Medyczne S.C. A i F Saif 31-147 Kraków ul. Długa 82, NIP 6762404756, Regon 120998530

“Usługa” oznacza specjalistyczną praktyka lekarską.

Sformułowanie “klienci”, “pacjenci” “Twoje”, “Wasze” odnoszą się do osób korzystających z usług SAIF Centrum Medyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Centrum.

Sformułowanie “Polityka plików Cookies”, odnosi się do polityki dostępnej na stronie “Polityka plików Cookies”.

SAIF Centrum Medyczne jest “administratorem danych osobowych”, oznacza to, że ustala cele i zakres przetwarzania oraz odpowiada za bezpieczeństwo danych należących do pacjentów, czyli “podmiotów danych”, którym przysługuje szereg praw i wolności.

SAIF Centrum Medyczne stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem.

Dane osobowe są przetwarzane przez SAIF Centrum Medyczne w bezpiecznych lokalizacjach, zgodnie z aktami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych. Poziom dostępu do danych jest określony przez wymagania dotyczące roli i jest ograniczony tylko do niezbędnego grona pracowników.

2. Jakie dane zbieramy?

Dane osobowe to informacje, które umożliwiają identyfikację jednostki jako konkretnej, indywidualnej osoby fizycznej.

Podczas wizyty w SAIF Centrum Medyczne możesz zostać poproszony o podzielenie się danymi osobowymi, takimi jak:

 • Imię;
 • Nazwisko;
 • Numer PESEL;
 • Płeć;
 • Numer telefonu;
 • Adres;
 • Adres email;
 • Dane niezbędne do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia.

Dzielisz się z nami swoimi danymi w sposób dobrowolny, ale ich niepodanie może skutkować odmową rezerwacji wizyty lub udzielenia świadczenia zdrowotnego.

3. Kiedy przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe Pacjentów mogą być przez nas przetwarzane wyłącznie w następujących przypadkach:

 • Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usługi.
  Przetwarzamy dane osobowe osobowe ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy, która łączy nas z Pacjentem lub do podjęcia działań, które mają doprowadzić do jej zawarcia. Mówiąc wprost, będziemy wykorzystywać twoje dane by ustalić twoją tożsamość i móc się z tobą skontaktować.
  SAIF Centrum Medyczne świadczy specjalistyczne usługi medyczne, nieuniknione jest więc przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia pacjentów. Powyższe, szczególne kategorie danych osobowych, będą przetwarzane do celów zdrowotnych wyłącznie w przypadkach, gdy jest to niezbędne do wykonania usługi.
 • Prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.
  Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, która zawiera przebieg twojego leczenia i historię choroby.
 • Na podstawie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
  Pacjent może zostać poproszony o wyrażenie zgody na otrzymywanie określonych rodzajów komunikacji marketingowej. Zgoda może być wycofana w dowolnym czasie;
 • Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów naszych Pacjentów.
  Możemy przetwarzać dane, w celu ochrony życia lub zdrowia osób przebywających w SAIF Centrum Medyczne;
 • Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na SAIF Centrum Medyczne.
 • Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SAIF Centrum lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności naszych Pacjentów.
  Więcej o prawnie uzasadnionych interesach w sekcji 7 Polityki Prywatności.

4. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Zgodnie z zasadą minimalizacji danych, przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to wymagane przez prawo (mamy obowiązek przechowywania twojej dokumentacji medycznej przez okres 20 lat) oraz konieczne dla celu w którym dane zostały zebrane.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Twoje dane do czasu jej cofnięcia.

Jednocześnie informujemy, iż możemy przechowywać wyżej wymienione dane przez dłuższy czas w celu ochrony praw, własności, bezpieczeństwa SAIF Centrum Medyczne lub naszych partnerów oraz do celów archiwalnych.

Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.

5. Udostępnianie danych osobowych.

Poniżej przedstawiono cele, dla których możemy udostępniać dane osobowe stronom trzecim:

 • W celu wypełnienia umowy.
  Możemy przekazywać dane osobowe naszych pacjentów innym podmiotom leczniczym, współpracującym z SAIF Centrum Medyczne w celu zapewnienia ciągłości leczenia. Dane osobowe pacjentów mogą być przekazywane również do podmiotów medycznych, współpracujących z SAIF Centrum Medyczne, na przykład, w celu dokonania badań laboratoryjnych i diagnostyki.
 • Jeśli wymaga tego prawo.
  Możemy udostępniać dane Pacjentów, gdy jest to wymagane prawem, na przykład, w celach postępowań podatkowych oraz jeśli jest to konieczne do zapobiegania, wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz oszustw.
 • Na potrzeby marketingu i komunikacji.
  Za Twoją zgodą, możemy udostępniać Twoje dane stronom trzecim, takim jak dostawcy narzędzi obsługi klienta, narzędzia kampanii marketingowych, narzędzia do komunikacji e-mail, oprogramowanie analityczne (do celów marketingowych) i narzędzia wizualizacji danych (do celów analitycznych).

Dane osobowe mogą zostać przekazane osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.

W sytuacji fuzji lub przejęcia, możemy być zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych potencjalnemu sprzedawcy lub kupującemu.

Jeśli, któryś z naszych partnerów ma siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), udostępnimy im dane osobowe pacjentów tylko na podstawie wyjątków uzasadnionych w szczególnych sytuacjach lub gdy zapewnione będą odpowiednie zabezpieczenia lub pod warunkiem, że w państwie trzecim obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej potwierdzone właściwą decyzją.

6. Jakie są Twoje prawa?

Prawo przyznaje każdemu z nas szereg ważnych praw w odniesieniu do danych osobowych, należą do nich między innymi:

 • Prawo do otrzymywania informacji.
  Masz prawo do bycia poinformowanym o tym w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe.
 • Prawo dostępu i możliwość przenoszenia danych.
  Mamy obowiązek udostępnić Ci przechowywane przez nas dane osobowe i umożliwić ich ponowne wykorzystanie do własnych celów (informacje zostaną dostarczone najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku).
 • Prawo do sprostowania.
  Masz prawo poprawić lub zaktualizować swoje dane osobowe, jeśli są one błędne lub uległy zmianie.
 • Prawo do usunięcia danych.
  Masz prawo poprosić nas o usunięcie przetwarzanych przez nas danych.
 • Prawo do bycia zapomnianym.
  Jeśli upubliczniliśmy Twoje dane osobowe, możesz poprosić o usunięcie/ukrycie tych informacji.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania.
  Masz prawo poprosić nas o zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych
 • Prawo do sprzeciwu.
  Jeśli uważasz, że nasz uzasadniony interes może naruszać Twoje prawa, masz prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie informacji dokonywanego w ramach tej podstawy prawnej.

Jeśli nie jest zadowolony ze sposobu w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pamiętaj, że każde z powyższych praw może zostać ograniczone przepisami innych ustaw.

7. Prawnie uzasadnione interesy.

Uzasadniony interes jest szczególną podstawą przetwarzania danych i oznacza, że możemy przetwarzać dane osobowe gdy przetwarzanie jest konieczne dla osiągnięcia celu, mamy ku temu uzasadnione podstawy oraz nie naruszamy Twoich praw i wolności.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest leczyć jak najlepiej, zgodnie z najlepszymi praktykami i najnowszą wiedzą medyczną.

Uznajemy, iż w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu możemy przetwarzać Twoje dane w następujący sposób:

 • Do wewnętrznych celów administracyjnych, zarządzania wizytami i organizacją pracy.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji oraz by zapobiec ewentualnym oszustwom i innym nielegalnym lub niepożądanym działaniom.

8. Zgoda

Rozumiemy, że jeśli skorzystałeś z naszych usług, to w Twoim najlepszym interesie jest otrzymywanie aktualizacji i informacji o naszych ofertach i promocjach.
Za Twoją zgodą możemy przetwarzać Twoje dane w celu:

 • dostarczania Ci spersonalizowanej komunikacji marketingowej;
 • analizy klienta, badań satysfakcji i CRM (Customer Relationship Management);
 • informowania o promocjach i naszej ofercie;
 • aby dać Ci znać o wszelkich zmianach w świadczonych przez nas usługach.

Wyżej wymieniona komunikacja zostanie wykonana z poszanowaniem Twojej prywatności.

Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie, kontaktując się z nami.

9. Dane Kontaktowe

SAIF Centrum Medyczne
ul. Długa 82/3
31-147 KRAKÓW
tel. +48 12 634 50 04
tel. kom. +48 533 34 02 21
rejestracja@saif.pl